Friday, August 17, 2018

சௌராஷ்ட்ரா கிராமிய நடுகற்கள்

மேலே காண்பவை  சௌராஷ்ட்ரா கிராமிய நடுகற்கள்.  வீரர்கள் மற்றும் சதி என்ற உடன்கட்டை ஏறிய பெண்கள் மற்றும் போர் சாகசம் நிகழ்த்தியவர்கள், மற்றும் சில சிறப்பு நிகழ்வுகளில் நிறுவப்பட்ட நினைவு தூண் சிலைகள் "நடுகற்கள்" எனப்படுகின்றன. இந்த நடுகற்களின்  வேறு பெயர்கள் "பாலியா" அல்லது "கம்பி" (Khambi ) எனப்படுகின்றன.  குஜராத்தில்; குறிப்பாக  சௌராஷ்ட்ரா பகுதியில் இந்த நடுகற்கள் அதிகம் காணப்படுகின்றன.

சௌராஷ்ட்ரா பகுதி தவிர, கட்ச், பாகிஸ்தானின் சிந்து மாகாணத்தில் நகர்பார்கர் போன்ற இடங்களிலும் இது போன்ற நடுகற்கள் காணப்படுகின்றன.

பாலியா - எனில் "பால" என்ற சொல்லில் இருந்து பிறந்த ஒரு வார்த்தை.  "கம்பி" (Khambi) என்றால் "தூண்" என்று பொருள்படும் வார்த்தை.  இவ் இரண்டு பெயர்களில் நடுகற்கள் சௌராஷ்ட்ராவில் அழைக்கப்படுகின்றன. 
லோதால், தார், ஜூனாகாத், தாரங்கதாரா, போன்ற பகுதிகளில் அதிகமாகவும் சூரத் , அஹமதாபாத் (கர்ணாவதி) ஆகிய இடங்களில் சிலவும் காணப்படுகின்றன.
இந்நடுகற்களில், தேவநாகரி எழுத்துக்களில்; "நடுகற்கள்" யாருக்காக நிறுவப்பட்டது, எந்த வீர தீர செயலுக்காக நிறுவப்பட்டது போன்ற விவரங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன.  இந்த நடுகற்கள் காலம் கி பி பதிநோறாம் நூற்றாண்டில் ஆரம்பித்து பதினேழாம் நூற்றாண்டு வரை நீடிக்கிறது.  சௌராஷ்ட்ரர்கள் கர்நாடக மற்றும் தமிழகத்திற்கு புலம் பெயர்ந்த காலம் பதினான்காம் நூற்றாண்டு என்று அனுமானிக்கப்படுகிறது.   எனவே கர்நாடக மற்றும் தமிழகத்திற்கு புலம் பெயர்ந்த சௌராஷ்ட்ரர்கள் தேவநாகரி எழுத்தை பயன்படுத்தி வந்திருப்பார் என்பது கண்கூடு.  சிலர் வேறு எழுத்தை சௌராஷ்ட்ரா மொழியை எழுத பயன்டுத்தினாலும் அவைகள் எல்லாம் வரலாற்று ரீதியாக சௌராஷ்ட்ரர்கள் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிப்பது அல்ல .  இதனால் சௌராஷ்ட்ரர்களின் வரலாறு மறக்கடிக்கப்படுவதும், மறைக்கப்படுவதும் நிச்சயம் .
தாம் வாழும் பிரதேசத்திற்கு ஏற்ப சௌராஷ்ட்ரா மொழியை தெலுகு, தமிழ் போன்ற எழுத்துக்களில் எழுதி வருவதையும் நாம் பார்க்க இயல்கிறது.  இது முற்றிலும் நாம் சௌராஷ்டிரத்துடன் தொடர்பு இழந்து விட்டதை காட்டுகிறது.

ஆயினும் சௌராஷ்ட்ரா மொழி வளர்ச்சி என்பது வரலாற்று ரீதியாக ஆராய்ச்சி செய்து, அவ்வெழுத்தின் வளர்ச்சியுடன் கூடிய அடிச்சுவற்றில் மொழி வளர்ச்சி அமையுமாயின் நமது காலாச்சார வரலாறு பாதுகாக்கப்படும் ... வேறு வழிகளில் தேவநாகரி எழுத்து தவிர்த்த எழுத்துக்களில் மொழி வளர்ச்சி என்று முயற்சிகள் எடுப்பது நமது கலாசார வரலாறு, அழிக்கப்பட்டு நம்மை  வரலாற்றில் அனாதையான இனமாக சித்தரிக்கவே பயன்படும். 

Sunday, January 14, 2018

ம்ஹளி அவதார் - மச்சாவதாரம் - Matsya Avatar

தசாவதார நடன லிங்க்  


பி3ரம்மா நிஞ்ஜத்கோ ஜேத் , பிரளயம் அவுடை3.  திஸ்கனி ஜேவாள்  சலே பிரளயம் வேள, ப்ரம்மா நின்ஜத்கொ ஜியாஸ்.  தி வேள; தெங்கா ஹாதும் ர்ஹீ வேத3முன் ஜி2ர்க்கி3 பொள்ளிடி3ஸ்.  தெவ்ளாக் " ஹயக்ரீவா "  மெனரே அஸுர த3ல்ல, வேதமுனுக் சொரி லிக்கடி3 தெ2வில்டெ3ஸ்.  பி2ர் ப4கவான் மஹாவிஷ்ணு ம்ஹளி அவதார்ரும் அவிகி3ன் வேத3முனுக் தி அஸுர த3ல்ல ஜொவள் ர்ஹீ க2ள்ளி அவாஸ் .
சத்யவிரத மெனத்தே ராஜா, ப4கவான் மஹாவிஷ்ணுக் ப4க்தி கெர்னர்.  சத்யவிரத ராஜா, நெத்தீ3 கெட்டாம் தபஸ் கெர்லே ஹொன்தாஸ்.  ஒன்தீ3, தெங்கா நித்ய-அனுஷ்டான- காமுன் கேரத்த்கொ,  நெத்தீ3ம் ஹுதிரி, ச்சூள்-ம் பனி முஞ்சி, தர்பண ஸோட3த்தே வேல, தி ராஜா ஹாது-பனீம் ந்நன்ஹ ம்ஹளி அப்பேஸ்.
தி ம்ஹளிக் பி2ரி நெத்தீ3மூஸ் ஸோட3த்தக்கோ ஒங்கா3ஸ்.   தெவ்ளாக், தி ம்ஹளி, ராஜாநூ ..  யெ நெத்தீ3ம் ஸெஸ்த்தே வெக்கல ஜீவுன் மொகக்3 க2னோ-மெனி யத்தன கெர்லே ஸே.  தெக3 லெங்கா3ல் மோகோ3 தா4க்3 லகோ3ஸ்.  மொக3க் துமி க2ள்ளி ஜீ ரட்சண கெரோ - மெனி மெனேஸ்.
தி ரஜாக், ம்ஹளி ஹோர் கருணா அவேஸ்.  தெங்கா கமண்ட3லம்மு தெ2விலி, கே4ர் க2ள்ளி ஜியாஸ்.  து3ஸ்ரந்தி3ன், தி ம்ஹளி கமண்ட3லம் ஸோருக் ஹொல்டி3  ஹொந்தேஸ் !.  தி ஸியே ரஜொ, அங்கு3 ம்ஹட்ட பாத்ரம்மு தெ2வாஸ்.
பயேத், தெக3  து3ஸ்ராந்தி3ன் ... தி ம்ஹளி தி பாத்திரம் ஸோருக் ஹொள்ளிடி  ஹொந்தேஸ் !!  பி2ர் வெக்கல பாத்திரமும் தெ2வாஸ்.  பி2ர் வாபிம் ஸொடா3ஸ். வாபி ஸோருக்  ஹொள்ளிடி3ஸ் தி ம்மஹளி  !!    பி2ர் தளாம் ஸொடா3ஸ் தளா-ஸோருக் ஹொள்ளிடி3ஸ் தி ம்மஹளி  !!!  பி2ர் சரஸ்-ம்  (ஏரி)  ஸொடா3ஸ் .  அங்கு3 ம்ஹட்ட சரஸ்-ம் (ஏரி) ஸொடா3ஸ்.  திஸோஸ்... அந்தும்; ஸெந்தூ3ரும் ஸொடா3ஸ்.  
தெவ்ளாக்; ரஜோ, தி ம்மஹளி லத்த மெநாஸி; " துமி ப4கவான் நாராயணா க3னீஸ் ர்ரஹனோ...   எ லோகுனுக் கின், ஜீவுனுக்கு ரட்சண கெரத்கோஸ் துமி இஸா ரூப் கள்ராஸ்.  தும்கக்3 மொர் நமஸ்கார்.  இஸான் ரூப் ககொ3 க2ள்ராத்தே மெனி மொக3க் ஸங்கு3வோ ..." மெனி புஸாஸ் ரஜோ.
தெக3 ப4ர்த்திக3 விஷ்ணு ஸங்கா3ஸி " ஹிந்தா3 ரஃர்ஹீ ஸதோன் தி3ன்னு எ பூ4லோக்  பனீம் பு3ள்ட3ய்.  மி தொகோ3 ஒண்டே நௌகா தொ3வுஸ்..   லோகும் அஸ்கி-பூரா பிராணின்கெ3 வகா3க் ஒண்டே ஜோடி ஹிங்கடலி து மில்ல தி நௌகாம் ஹிங்கிலே .  சாத் ரிஷீன் கின்னு தொர்  செங்க தி நௌகாம் அவோன்.  
தெவ்ளாக், மி ம்ஹலி ரூபும் அவு ...  ம்ஹலி தொஸ்காம் ஒண்டே கு2டொ  (கொம்பு) ரஃர்ஹாய்.  தி கு2டாம்; நௌகாக் தோர்-ம் ப3ந்தி3 தே2வ் .  மி வீட்சிலி ஜொவ்.  பிரளயம் அந்து ஹோத்தே லெந்துக் நௌகாக் மி ரட்சண கெரு.. மெனி மெனாஸ் விஷ்ணு.  
சத்யவிரதா ரஜொ, விஷ்ணு ஸங்கே ஸொகனுஸ் கெராஸ்.  ஸதோன் தின்னு, பூரா பிராணின் ஹிங்கே நௌகாக் சொன்னா-வர்ண ம்மஹலிகன் அவி நௌகாக் பந்திலியாஸ் .  பிர் நௌகா நிகிலேஸ் .. தி ரஜோ விஷ்ணுக் ஸ்துதி கிராஸ்.  சொந்தோஷ் பொடே விஷ்ணு உபதேஸ் தியாஸ்.  
பிரளயம் ஹொயேஸ் ... பிரம்மா ஹோங்கும் ரஃர்ஹீ ஹுடாஸ் ... மஹாவிஷ்ணு ஹயக்ரீவாக் மரி கள்ளி அவே வேதமுன்னுக் பிரம்மா ஜொவள் தியாஸ்.
https://www.youtube.com/watch?v=AS7_FJxOXzQ